Co je TEN-T a jaký má vztah k cyklistice?

TEN-T a EuroVelo mají spolu společného mnoho, co konkrétně znamená a jaký má přínos pro cyklistiku?Transevropská síť dopravních komunikací (Trans-European Transport Network TEN-T) je dopravní strategií EU, jejíž hlavním cílem je propojit evropský kontinent dálkovými komunikacemi, zacelit mezery ve spojení a odstranit úzká hrdla tak, aby byly posíleny dopravní řetězce – železnice, silnice, lodní cesty pro lidi a zboží. Celkový rozpočet pro sedmileté období do roku 2020 činí €26 miliard a cílí na začlenění všech forem dopravy do jedné evropské dopravní strategie.

Finanční mechanismus podpory TEN-T
Podpora projektů v rámci  TEN-T bude mít podobu grantů do výše 50 % celkového objemu projektu, přičemž zbylých 50 % doplatí národní státy. Byl proto vytvořen nový finanční mechanismus pro financování projektů TEN-T, tzv. Connecting  Europe Facility (CEF).

TEN-T, EuroVelo a cyklistika
Poprvé byly cyklistická doprava a síť dálkových cyklotras EuroVelo zmíněny v souvislosti s TEN-T v 2014 díky kampani ECF. Přesné znění směrnice zní:
Při implementaci projektů v rámci TEN-T by se mělo přihlížet k potřebám každého individuálního projektu. Tam kde je to možné, je žádoucí využít synergii s ostatními strategiemi např. v oblasti cestovního ruchu a začlenit také projekty na výstavbu infrastruktury jako jsou mosty či tunely v rámci cyklistické sítě na dálkových evropských cyklotrasách zejména cyklotrasy EuroVelo.”


Zveřejněné výzvy k podávání projektů
První výzvy byly zveřejněny v září 2014  a cyklistika a EuroVelo byly zvýrazněny na str. 3 dokumentu:
“Tam kde je vhodné jako součást většího infrastrukturního projektu, mohou projekty obsahovat aktivity vedoucí k realizaci TEN-T infrastruktury pro cyklisty a zachovávající kontinuitu dálkových cyklotras jako jsou trasy EuroVelo. Takové aktivity mohou obsahovat odpovídající adaptaci dopravního značení či infrasruktury pro cyklisty a pěší jako jsou tunely, mosty, cyklostezky a smíšené stezky pro cyklisty a pěší. Mohou obsahovat aktivity podél TEN-T komunikací a nakříženích s TEN-T a dálkových cyklotrasách.”

Výzva pro podávání projektů v rámci Connecting Europe Facility v oblasti Trans-European Transport Network Multi-Annual Work Programme 2014 CEF Transport Call 2014 – Funding Objective 1 k dispozici zde
Stejné znění bylo použito také pro výzvy v roce 2015.

Dle výkladu tohoto znění je možné interpretovat tak, že samostatné projekty na budování cyklistické infrastruktury nemohou být podpořeny, pouze mohou být realizována dílčí opatření v rámci větších projektů (např. v letecké, železniční a námořní dopravě atd.). Vzhledem k nejasné definici zatím využilo tohoto finančního mechanismu jen málo projektů.

Jakdál?
 
ECF se pravidelně se svým stánkem účastní dnů TEN-T v Bruselu a aktivně lobuje za větší podporu rozvoje cyklistické infrastruktury z prostředků EU. Cílem ECF vzhledem k podpoře cyklotras EuroVelo a cyklistické dopravy z TEN-T je z krátko-, středně- a dlouhodobého pohledu:

Krátko- a středně dobým cílem je:
- zajistit, aby co nejvíce projektů využilo možné existující podpory a zakomponovalo cyklistickou infrastrukturu do svých projektů.
- zajistit, aby žádný realizovaný TEN-T projekt negativně neovlivnil existující cyklistickou infrastrukturu.

Dlouhodobým cílem ECF je, aby se síť dálkových evropských cyklotras EuroVelo stala nezbytnou součástí sítě TEN-T a aby  projekty budování cyklistické infrastruktury mohly čerpat finanční prostředky z CEF. V tomto případě by TEN-T Unit v rámci EU převzala odpovědnost za další rozvoj sítě EuroVelo.

V rámci setkání členů EuroVelo councilu a workshop k TEN-T a EuroVelo sítě v Bruselu 8. 9. 2016 se uskutečnila i schůzka s Gudrun Schulze, zodpovědnou za TEN-T.

Překlad: Daniel Mourek, člen EuroVelo councilu. 
Zdroj: Evropská cyklistická federace

Facebook